Petycje - Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Petycje

Od dnia 6 września 2015 r. sposób składania i rozpatrywania petycji określa ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach (Dz.U. 2014 poz. 1195).

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności:
 

zmiany przepisów prawa,

  • podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego.

Przedmiot petycji musi dotyczyć spraw będących w zakresie zadań i kompetencji Komendanta Powiatowego Policji w Leżajsku. 
W przypadku braku właściwości KPP, petycję przesyła się do podmiotu właściwego do rozpatrzenia petycji.

Petycja powinna zawierać:

1. oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję (imię i nazwisko oraz dokładny adres do korespondencji),

2. wskazanie adresata petycji,

3. wskazanie przedmiotu petycji,

4. petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję albo przez osobę reprezentującą podmiot.

Termin rozpatrzenia petycji: bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 3 miesięcy od dnia jej złożenia.

Jeżeli petycja jest składana w interesie innej osoby wówczas należy dołączyć do pisma jej pisemną zgodę. W przeciwnym razie organ w terminie 30 dni wzywa składającego petycję do uzupełnienia tego rodzaju wymogu.


Petycje można składać:

  •   listownie na adres:   KOMENDA POWIATOWA POLICJI W LEŻAJSKU

                                            ul. M.C. Skłodowskiej 2

                                                   37-300 Leżajsk

  •   doręczyć osobiście – w sekretariacie Komendy Powiatowej Policji w Leżajsku ul. M. C. Skłodowskiej 2,  w godzinach 7.30-15.30

 Petycje niezawierające imienia i nazwiska (nazwy) oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Sposób załatwienia petycji nie może być przedmiotem skargi.

 

Pouczenie związane z wejściem w życie przepisów RODO

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku:

Kontakt:

adres: ul. M.C. Skłodowskiej 2, 37-300 Leżajsk,

tel. 17 240 63 05 w dni robocze w godzinach 7.30-15.30

(we wtorki w godzinach 7.30-16.00)

numer faks 17 240 63 09, 17 240 63 19 


2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Leżajsku sprawuje inspektor ochrony danych osobowych:

adres: ul. M.C. Skłodowskiej 2, 37-300 Leżajsk,
e-mail: iod.lezajsk@rz.policja.gov.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu udzielenia Pani/Panu odpowiedzi na wniesioną przez Panią/Pana petycję.

4. Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa i nie będą wykorzystywane w celu profilowania. 

5. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowych. 

6. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

7. Przysługuje Pani/Panu prawo dostepu do treści danych oraz ich sprostowania. 

8. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

9. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów ustawy o petycjach. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej przez Panią/Pana petycji.  

 

 

Metryczka

Data publikacji 18.09.2015
Data modyfikacji 29.05.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
asp. mgr Krzysztof Ficek
Osoba udostępniająca informację:
asp. mgr Krzysztof Ficek KPP Leżajsk
Osoba modyfikująca informację:
asp. Tomasz Potejko
do góry