Skargi i wnioski - Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku

Biuletyn Informacji Publicznej

Skargi i wnioski

Skargi i wnioski


Przyjmowanie skarg

Zgodnie z § 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków,  skargi mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie lub za pomocą dalekopisu, telefaksu, poczty elektronicznej, a także ustnie do protokołu.
W razie zgłoszenia skargi lub wniosku ustnie, przyjmujący zgłoszenie sporządza protokół, który podpisują wnoszący skargę lub wniosek i przyjmujący zgłoszenie.
 

Skargi i wnioski mogą być składane pocztą elektroniczną na adres: lezajsk@rz.policja.gov.pl

 

Niezbędne informacje dla skarżącego

 

Art. 225 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego

„Nikt nie może być narażony na jakikolwiek uszczerbek lub zarzut z powodu złożenia skargi lub wniosku albo z powodu dostarczenia materiału do publikacji o znamionach skargi lub wniosku, jeżeli działał w granicach prawem dozwolonych”.

„Granice tej ochrony wyznacza zgodność z prawem działania osoby składającej skargę lub wniosek. W związku z tym ochronie nie podlega osoba, która poprzez wniesienie skargi lub wniosku narusza dobra chronione innych osób, dopuszczając się przestępstwa oszczerstwa, zniesławienia lub zniewagi, albo tej ujawnia prawnie chronione informacje.”

J. Borkowski, w:Adamiak, Borkowski, Komentarz 2004, s. 813

 

Godziny przyjęć Komendanta Powiatowego Policji w Leżajsku w sprawie skarg i wniosków:Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku

ul. M.C. Skłodowskiej 2
37 – 300 Leżajsk

tel. 17 240 63 05

we wtorki w godz. 14.00 – 16.00
 

 

Pouczenia związane z wejściem w życie przepisów RODO 

Zgodnie z wymaganiami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119, str. 1), informujemy, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Komendant Powiatowy Policji w Leżajsku:

Kontakt:

adres: ul. M.C. Skłodowskiej 2, 37-300 Leżajsk,

tel. 17 240 63 05 w dni robocze w godzinach 7.30-15.30

(we wtorki w godzinach 7.30-16.00)

numer faks 17 240 63 09, 17 240 63 19 


2. Nadzór nad prawidłowym przetwarzaniem danych osobowych w Komendzie Powiatowej Policji w Leżajsku sprawuje inspektor ochrony danych osobowych:

adres: ul. M.C. Skłodowskiej 2, 37-300 Leżajsk,
e-mail: iod.lezajsk@rz.policja.gov.pl.

3. Pani/Pana dane osobowe będą wykorzystywane w celu rozpatrzenia wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.

4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków.

5.  Pani/Pana dane osobowe będą udostępnione wyłącznie podmiotom upoważnionym na podstawie przepisów prawa i nie będą wykorzystywane w celu profilowania. 

6. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego bądź organizacji międzynarodowych. 

7. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez czas realizacji sprawy, a następnie archiwizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

8. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych oraz ich sprostowania. 

9. Przysługuje także Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli w Pani/Pana ocenie przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest obowiązkowe, gdyż wynika z przepisów kodeksu postępowania administracyjnego oraz rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 roku w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków. W przypadku nie podania danych nie będzie możliwe rozpatrzenie wniesionej/wniesionego przez Panią/Pana skargi/wniosku.  

 

Skargi na działalność Policji można kierować do kierowników jednostek Policji, jak również składać bezpośrednio do Rzecznika Praw Obywatelskich:  

Rzecznik Praw Obywatelskich,
Aleja Solidarności 77,
00-090 Warszawa
Przyjęcia Interesantów:
Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich
poniedziałek w godz. 9.00 - 17.00
od wtorku do piątku w godz. 9.00 - 15.00
telefon: 0-22 55 17 760, 0-22 55 17 811
centrala: 0-22 55 17 700

Pełnomocnik Terenowy w Gdańsku (dla woj. zachodniopomorskiego,pomorskiego, warmińsko-mazurskiego)
ul. Chmielna 54/57
80 -748 Gdańsk
sekretariat (+ 48) 58 764 73 02
fax (+ 48) 58 764 73 03
Przyjęcia interesantów:
telefon (+ 48) 58 764 73 06
poniedziałek w godz. 10.00-17.00
wtorek, środa, czwartek w godz. 9.00-15.00

Pełnomocnik Terenowy w Katowicach (dla woj. śląskiego, małopolskiego, świętokrzyskiego)
ul. Jagiellońska 25 pokój 122
40 – 032 Katowice
telefon (+ 48 32) 72 86 800
fax (+ 48 32) 72 86 823
Przyjęcia interesantów:
poniedziałek, środa, piątek w godzinach od 9.00 do 15.00
wtorek w godzinach od 10.00 do 17.00

Pełnomocnik Terenowy we Wrocławiu (dla woj. dolnośląskiego, lubuskiego, opolskiego)
ul. Wierzbowa 5
50 - 056 Wrocław
sekretariat (+ 48) 71 34 69 115
fax (+ 48) 71 343 43 25
Przyjęcia interesantów:
telefon (+48) 71 34 69 100
poniedziałek, wtorek, czwartek w godzinach od 9.00 do 15.00
środa w godzinach od 10.00 do 17.00

Linki: strona główna RPO  www.rpo.gov.pl
         formularz elektroniczny http://www.rpo.gov.pl/wniosek/

 

Metryczka

Data publikacji 26.10.2012
Data modyfikacji 03.10.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Leżajsku
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
mł.asp. mgr Krzysztof Ficek
Osoba udostępniająca informację:
mł.asp. mgr Krzysztof Ficek KPP Leżajsk
Osoba modyfikująca informację:
asp. Tomasz Potejko
do góry